Algemene voorwaarden

A. ALGEMEEN

 1. CONTRACTUELE RELATIE EN PARTIJEN

1.1.           Onderhavige voorwaarden betreffen de Algemene Contractvoorwaarden van BV mpools.be, met maatschappelijke zetel te 8520 Kuurne, Kapittelstraat 7.

1.2.           Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt elk aanbod van, en elke overeenkomst met BV mpools.be beheerst door deze Algemene Contractvoorwaarden, die er integraal deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de eventuele aankoopvoorwaarden van de Opdrachtgever.

1.3.           Een afwijking of wijziging van deze Algemene Contractvoorwaarden kan BV mpools.be slechts tegengeworpen worden indien zij er schriftelijk haar instemming mee heeft betuigd. Onderhavige Algemene Contractvoorwaarden gelden dan ook onveranderd en onverminderd voor elke levering van Diensten waarbij door de Opdrachtgever een afwijking of wijziging werd gevraagd of voorgesteld dewelke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door BV mpools.be werd aanvaard.

 1. DEFINITIES

2.1.           Aangestelde: elke persoon of rechtspersoon waarop BV mpools.be een beroep doet voor de uitvoering van het Contract, ongeacht hun onderlinge juridische verhouding, in het bijzonder doch niet beperkt tot werknemers, zelfstandige consultants en onderaannemers.

2.2.           Aannemer: elke persoon of rechtspersoon waarop de Opdrachtgever of BV mpools.be een beroep doet voor de uitvoering van werken op de werf.

2.3.           Contract: de concrete samenwerking tussen partijen zoals ze blijkt uit een geschreven overeenkomst, een aanvaarde offerte, een bestelbon of orderbevestiging, algemene en/of bijzondere voorwaarden, edm.

2.4.           Diensten: alle door BV mpools.be geleverde prestaties bij de uitvoering van haar Opdracht, in het bijzonder doch niet beperkt tot werkzaamheden van zwembadbouw, aanvewante of voorbereidende werken en het plannen en coördineren van de uitvoering van dergelijke werken.

2.5.           Factuurvoorwaarden: de voorwaarden terug te vinden op de achterkant van elke factuur die door BV mpools.be wordt uitgeschreven die onderhavige algemene voorwaarden aanvullen

2.7.           Goederen: alle door BV mpools.be geleverde materialen, in het bijzonder doch niet beperkt tot zwembadkuipen en toebehoren.

2.8.           Opdrachtgever: de natuurlijke perso(o)n(en) of rechtsperso(o)n(en) die hierbij met BV mpools.be een Contract aangaan.

2.9.           Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke per- soon die direct kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

B. OFFERTES EN PRIJSBEPALING

 1. OFFERTES

3.1.           Alle prijsberekeningen, offertes en andere aanbiedingen van BV mpools.be hebben slechts een indicatief karakter en zijn niet bindend, tenzij door BV mpools.be schriftelijk anders is aangegeven. Tenzij anders is aangegeven, is een offerte 15 dagen geldig, te rekenen vanaf de datum van verzending.

3.2.           De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan de BV mpools.be verstrekte gegevens noodzakelijk voor de opgestelde prijsberekening. De Opdrachtgever zal steeds zorgen dat de eisen, waaraan de prestaties van de BV mpools.be dienen te voldoen, juist, nauwkeuring en volledig omschreven zijn. Indien bepaalde gegevens pas bij of na plaatsing kunnen gekwantificeerd worden, zal dit op de offerte of de prijsberekening vermeld worden. De Opdrachtgever aanvaardt dat de offerte of de prijsberekening geen rekening houdt met dergelijke niet-kwantificeerbare gegevens en dat BV mpools.be deze naderhand aan de Opdrachtgever kan factureren.

3.3.           Alle offertes van BV mpools.be voor het produceren en leveren van bepaalde Goederen of voor uitvoeren van Diensten zijn steeds opgesteld in regie, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat één of meerdere van die Diensten aan een vaste prijs of tegen een bepaald percentage wordt uitgevoerd.

3.4.           Verplaatsingen zijn niet forfaitair in de prijzen begrepen. De verplaatsingen worden aangerekend per kilometer.

3.5.           Aanvaarding van de offerte door de Opdrachtgever geschiedt door ondertekening door de Opdrachtgever met daaronder de datum van ondertekening. De aanvaarde offerte wordt door de Opdrachtgever aan BV mpools.be overgemaakt. Het Contract komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door BV mpools.be van die offerte.

3.6.           Voorbehoud wordt gemaakt om offertes en prijzen aan te passen, onder meer in geval van materiële fouten, rekenfouten of verschrijvingen in de prijsberekening van BV mpools.be, en in geval bepaalde gegevens niet kunnen worden gekwantificeerd op het moment van opmaak van de offerte.

4. PRIJS EN BETALING

4.1.           Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere belastingen of heffingen. De prijzen omvatten evenmin de bijkomende kosten die BV mpools.be in het kader van de uitvoering van het Contract maakt, zoals bijvoorbeeld restaurantkosten, overnachtingskosten, planafdrukken, edm. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro en dient de Opdrachtgever alle betalingen in euro te voldoen.

4.2.           Indien de Opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de verschuldigde bedragen.

4.3.           Tenzij uitdrukkelijk een bepaald aanrekenschema is overeengekomen zal BV mpools.be op regelmatige tijdstippen, volgens haar inzichten en desgevallend periodiek, haar vergoeding(en) voor reeds geleverde Goederen en Diensten in rekening brengen door middel van voorschot- en/of tussentijdse facturen die worden opgesteld conform de vordering van de werken. Desgevallend zal BV mpools.be gerechtigd zijn om voor de aanvang van de werken minstens reeds een voorschot van 30% te factureren, en betaling daarvan te verwachten.

4.4.           Verschuldigde bedragen worden door de Opdrachtgever betaald volgens de overeengekomen dan wel in de Factuurvoorwaarden vermelde betalingscondities.

4.5.           Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van BV mpools.be. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst dient de betaling te geschieden overeenkomstig het bepaalde in de Factuurvoorwaarden en binnen de 7 dagen na de factuurdatum. Alle kosten van betaling zijn ten laste van de Opdrachtgever. De betaling per overschrijving, wissel of op enige andere wijze, kan niet aanvaard worden als een verzaking aan deze bepaling en houdt geen schuldvernieuwing in.

4.6.           Alle klachten of opmerkingen betreffende een factuur dienen op straffe van verval te gebeuren binnen de 5 dagen na factuurdatum bij aangetekend en gemotiveerd schrijven, met kopie per e-mail.

4.7.           Indien het vertrouwen van BV mpools.be in de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Opdrachtgever en/of aanwijsbare gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Opdrachtgever aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt BV mpools.be zich het recht voor om de verdere levering van haar Diensten op te schorten en van de Opdrachtgever geschikte waarborgen te eisen. Indien de Opdrachtgever weigert hierop in te gaan, behoudt BV mpools.be zich het recht voor om het Contract te ontbinden. In dat geval is de Opdrachtgever gehouden tot betaling van een schadevergoeding zoals verder in deze algemene voorwaarden bepaald.

4.8.           Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is de Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, op het nog verschuldigd saldo een nalatigheidsinterest verschuldigd aan een rentevoet van 12% per jaar. Daarnaast is de Opdrachtgever eveneens een forfaitair schadebeding verschuldigd op het integrale openstaand bedrag in hoofdsom ten belope van 10% (met een minimum van €125,00), onverminderd het recht van BV mpools.be om een vergoeding te vorderen voor de desgevallend meer geleden schade.

4.9.           Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

4.10.         De mogelijkheid voor de Opdrachtgever om zijn betalingsverplichtingen op te schorten (niet-uitvoeringsexceptie of exceptio non adimpleti contractus) wordt expliciet uitgesloten, alsook de mogelijkheid van de Opdrachtgever om tot compensatie over te gaan van wederzijds verschuldigde bedragen.

4.11.         Een afwijking van de overeengekomen prijzen is mogelijk in de volgende gevallen, die op niet-limitatieve wijze worden opgesomd: (1) in geval bepaalde feitelijke gegevens die door de Opdrachtgever werden meegedeeld niet met de werkelijkheid blijken overeen te stemmen, (2) in geval van materiële fouten, rekenfouten of verschrijvingen in de prijsberekening van BV mpools.be, (3) in geval van wijzigingen aan de initiële opdracht zoals omschreven in het Contract, (4) in het geval van bijkomende prestaties die door de Opdrachtgever worden gevraagd of die zich door (onvoorziene) omstandigheden opdringen, (5) in geval van prijsstijgingen van grondstoffen, materiaal, werkuren, edm. van meer dan 3% sinds de totstandskoming van het Contract (6) in geval bepaalde gegevens niet kunnen/konden worden gekwantificeerd op het moment van opmaak van de offerte.

4.12.         Zelfs in geval van een absoluut forfait leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule:

                  p= P x (0,40 x s/S + 0,40 x i2021/I2021 + 0,20)

“P” is het bedrag van de uitgevoerde werken en “p” is het herziene bedrag.

“S” is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; “s” is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was.

“I2021” is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. “i2021” is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd.

C. UITVOERING OPDRACHT

 1. INHOUD VAN DE OPDRACHT

5.1.           De inhoud van de Opdracht van BV mpools.be wordt omschreven in de Offerte of prijsberekening, desgevallend het Contract of de Bijzondere contractvoorwaarden.

5.2.           Tenzij in dringende aangelegenheden zullen wijzigingen aan en uitbreidingen van de initiële Opdracht en/of bijkomende prestaties slechts uitgevoerd dan wel aangevat worden na schriftelijke bevestiging wederzijds. Tenzij ook daarvoor bepaalde prijzen worden opgegeven, in welk geval de bepalingen van artikel 4 voormeld van toepassing zijn, worden deze bijkomende prestaties in regie aangerekend (zie ook artikel 11).

 1. BEVOEGDHEID EN ONAFHANKELIJKHEID

6.1.           Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat BV mpools.be haar Opdracht zoals deze voortvloeit uit het Contract in volle onafhankelijkheid uitoefent en de grootst mogelijke zelfstandigheid geniet. BV mpools.be zal de wijze waarop de Opdracht wordt uitgeoefend vrij kunnen bepalen en zal haar activiteit volledig vrij kunnen organiseren.

6.2.           Niettegenstaande artikel 6.1 zal BV mpools.be alle vereiste inspanningen leveren om de overeengekomen modaliteiten en vooropgestelde doelstellingen na te komen. Zolang dit kadert binnen de afgesproken opdracht zal zij daarbij alle redelijke richtlijnen van de Opdrachtgever volgen.

6.3.           Tenzij anders overeengekomen, heeft het Contract tussen partijen nooit een persoonsgebonden karakter, en heeft BV mpools.be steeds het recht om de Aangestelde(n) waarop zij voor de uitvoering van het Contract een beroep doet te vervangen door (een) andere Aangestelde(n) met eenzelfde kennisniveau en beroepservaring.

6.4.           BV mpools.be zal bij de uitvoering van haar Opdracht de contracten met haar Aangestelden in volle onafhankelijkheid en zonder enige inmenging van de Opdrachtgever onderhandelen en afsluiten. De contracten komen rechtstreeks tot stand tussen BV mpools.be en haar Aangestelden.

 1. VERPLICHTINGEN VAN BV MPOOLS.BE

7.1.           In het algemeen verbindt BV mpools.be zich er toe om haar Opdracht, zoals beschreven in het Contract, te goeder trouw en op een professionele en loyale wijze uit te voeren, rekening houdend met het door de Opdrachtgever vooropgestelde programma en in overeenstemming met de regels van de kunst.

7.2.           Voor zover uit het Contact of de Bijzondere contractvoorwaarden blijkt dat dit tot de Opdracht van BV mpools.be behoort, wijst zij de Opdrachtgever tijdig op de noodzaak om gespecialiseerde derden zoals een stabiliteitsingenieur, een bodemdeskundige, deskundigen inzake bijzondere technieken, edm. aan te stellen. tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, komen de overeenkomsten met dergelijke derde partijen rechtstreeks met de Opdrachtgever tot stand.

 1. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

8.1.           De Opdrachtgever verbindt er zich toe tijdig over de nodige geldelijke middelen te be-schikken om het Contract te kunnen naleven. Dit geldt bij aanvang van het Contract reeds voor het geraamde budget.

8.2.           De Opdrachtgever zal alle stukken ondertekenen en alle noodzakelijke stappen onder-nemen tot het bekomen van de nodige vergunningen en om in voorkomend geval verhaal te kunnen uitoefenen op de betrokken overheid en/of tegen derden. De Opdrachtgever doet afstand van elk verhaal ten aanzien van BV mpools.be bij het niet bekomen van de bouwvergunning.

8.3.           De Opdrachtgever zal steeds in orde zijn met alle wettelijke bepalingen eigen aan de bouwplaats en aan de uit te voeren werken, waaronder doch niet beperkt tot bouw- en eventuele andere vergunningen. In geval van voorafgaande afbraak en/of verbouwing dient de Opdrachtgever onder meer ook over een afbraakvergunning te beschikken, een asbestinventaris, een afvalstoffenregister, edm. BV mpools.be zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor tekortkomingen op dat vlak, en zal minstens de Opdrachtgever in vrijwaring kunnen aanspreken.

8.4.           De Opdrachtgever garandeert dat op de plaats waar BV mpools.be de Goederen en/of Diensten dient te leveren aan alle voorwaarden is voldaan opdat zij volgens de regels van de kunst het Contract kan uitvoeren. Ingeval van een wijziging van de planning of een overeengekomen termijnen  op vraag van, of ten gevolge van een oorzaak eigen aan de Opdrachtgever, zal BV mpools.be hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

8.5.           Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, staat de Opdrachtgever niet zelf in voor de levering van bepaalde materialen, evenmin als dat de Opdrachtgever zelf bepaalde werken mag uitvoeren, zich mag inmengen in de opdracht van BV mpools.be. of rechtstreeks richtlijnen mag geven aan de Aangestelden van BV mpools.be.

8.6.           De Opdrachtgever zal gedurende de volledige duur van de uitvoering van de Opdracht door BV mpools.be, volledig zelf instaan voor een werfaansluiting voor water en elektriciteit, de nodige parkeerplaatsen en/of parkeervergunningen, een werftoilet, en indien gelet op de omvang en tijdsbesteding van het werk nodig, een werfkeet.

 1. INFORMATIE- EN MEDEWERKING

9.1.           Om een efficiënte en correcte uitvoering van het Contract door de BV mpools.be mogelijk te maken zal de Opdrachtgever steeds tijdig aan BV mpools.be alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle verzochte medewerking verlenen. Onder meer zal de Opdrachtgever, van zodra hij eventuele nodige vergunningen verkrijgt, deze samen met al hun bijlagen aan BV mpools.be bezorgen.

9.2.           Nog voor de eerste studies en voorbereidingen worden aangevat zal de Opdrachtgever alle documentatie bezorgen en ter beschikking stellen die noodzakelijk is voor de (goede) uitoefening van het Contract, alsookin he algemeen alle andere informatie die nuttig is of kan zijn.

9.3.           Indien de Opdrachtgever voor de uitvoering van het Contract nuttige of noodzakelijke gegevens en documenten niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking stelt van BV mpools.be, of indien de Opdrachtgever op enige andere wijze niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet, heeft BV mpools.be het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van het Contract over te gaan. Eveneens heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten, schade en derving volgens de gebruikelijke regels in rekening te brengen.

9.4.           Ingeval de Opdrachtgever medewerkingsverplichtingen omschreven in  deze sectie niet of niet tijdig nakomt, zullen eventueel tussen partijen overeengekomen termijnen worden verlengd voor de duur van de door de Opdrachtgever veroorzaakte vertraging, onverminderd de bepalingen in sectie 16 en onverminderd de mogelijkheid voor BV mpools.be om zoals voormeld, met recht op vergoeding van gemaakte kosten, geleden schade en gederfde winst, een einde te stellen aan het Contract.

9.5.           De Opdrachtgever laat BV mpools.be toe de realisatie en/of het onroerend goed waar de realisatie deel van uitmaakt, te fotograferen en te reproduceren in publicaties, catalogussen en voor publicitaire doeleinden, onder welke vorm ook; dit zonder bijkomende formaliteiten of te betalen vergoedingen.

 1. NIET-AFWERVING VAN PERSONEEL EN CLIËNTEEL

10.1.         Het is de Opdrachtgever verboden om gedurende de duur van de samenwerking met BV mpools.be, evenals 24 maanden na het einde van deze samenwerking, direct of indirect te contracteren met één of meerdere Aangestelden van BV mpools.be. Indien het Contract meerdere contractuele relaties behelst zal voor de toepassing van dit artikel de langstdurende contractuele relatie in acht worden genomen.

10.2.         De schade die BV mpools.be lijdt bij een overtreding door de Opdrachtgever van artikel 10.1 wordt contractueel vastgelegd op de totale brutovergoeding exclusief patronale lasten van de afgeworven Aangestelde gedurende een periode van 12 maanden voorafgaand aan de afwerving, onverminderd het recht van BV mpools.be om de meer geleden schade te bewijzen en te vorderen.

10.3.         De Opdrachtgever die geheel of gedeeltelijk dezelfde activiteiten uitoefent als BV mpools.be, of in dezelfde sector werkzaam is, zal tijdens alsook binnen een termijn van 24 maanden na de beëindiging of het verstrijken van het Contract zich ervan onthouden om het cliënteel van BV mpools.be actief te benaderen of af te werven. Bij een overtreding van deze verplichting wordt de schade in hoofde van BV mpools.be contractueel vastgesteld op het totaal van de in de voorbije drie jaren aan het afgeworven cliënteel gefactureerde bedragen (excl. BTW). De datum van de eerste dienstverlening door de Opdrachtgever aan het afgeworven cliënteel geldt als ijkpunt.

10.4.         Voor de verboden omschreven in deze Sectie dient onder de Klant eveneens alle met de Opdrachtgever verbonden ondernemingen overeenkomstig artikel 1.20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden begrepen.

 1. WIJZIGING EN UITBREIDING VAN DE OPDRACHT

11.1.         Wijzigingen aan de initiële Opdracht zoals omschreven in het Contract, en/of bijkomende prestaties die door de Opdrachtgever worden gevraagd of die zich door (onvoorziene) omstandigheden opdringen, zullen door BV mpools.be supplementair aan de Opdrachtgever worden gefactureerd.

11.2.         Tenzij daaromtrent specifieke (aanvullende) prijsafspraken worden gemaakt, zullen de meerkosten voor een uitbreiding of wijziging van de initiëke opdracht steeds in regie worden aangerekend.

11.3.         Worden onder andere beschouwd als verrekenbare wijzigingen en bijkomende prestaties (niet-limitatieve opsomming):

 • prestaties ten gevolge van het ontbreken van de gevraagde documenten bij aanvang van de Opdracht of ingevolge gegevens die verkeerdelijk werden verstrekt;
 • wijzigingen ten gevolge van bijkomende en/of afwijkende gegevens, die door BV mpools.be niet werden gekend op het moment van het aangaan van het Contract;
 • wijzigingen ten gevolge van fouten op de werf door Aannemers of Aangestelden, voor zover BV mpools.be geen nalatigheid kan worden verweten;
 • te leveren prestaties op verzoek van de Opdrachtgever die niet tot het voorwerp van de Opdracht behoren;
 • langdurige stagnatie van de werf, buiten de wil van BV mpools.be om;
 • opdeling van het werk in meerdere loten of fasen;
 •  
 1. TERMIJNEN

12.1.         Alle afgesproken (oplever)data zijn vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van het Contract bekend waren. Door BV mpools.be meegedeelde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse of uiterste (oplever)data zijn louter indicatief en gelden steeds als streefdata, tenzij er dienaangaande uitdrukkelijk en schriftelijk zou zijn overeengekomen dat de meegedeelde of afgesproken data een bindend en effectief karakter hebben. In elk geval zal BV mpools.be zich steeds voldoende inspannen om de tussentijdse of uiterste (oplever)data zoveel als mogelijk in acht te nemen.

12.2.         BV mpools.be is niet gebonden door tussentijdse of uiterste (oplever)data die -ingevolge oorzaken buiten haar macht liggen en die zich na het aangaan van het Contract hebben voorgedaan- niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is BV mpools.be gebonden aan al dan niet-tussentijdse of uiterste opleverdata ingeval van vertragingen te wijten aan de Opdrachtgever en/of aan de Aannemers waarmee de Opdrachtgever heeft gecontracteerd. BV mpools.be is evenmin gebonden indien de vertragingen te wijten zijn aan een wijziging aan de aanpak van de uitvoering van het Contract.

12.3.         De loutere overschrijding van door BV mpools.be meegedeelde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse of uiterste opleverdata maakt op zichzelf geen wanprestatie uit. In alle gevallen -dus ook indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen dat de meegedeelde of overeengekomen tussentijdse of uiterste opleverdata bindend zijn als effectieve opleverdata- is er pas sprake van een wanprestatie in hoofde van BV mpools.be nadat de Opdrachtgever haar daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Deze ingebrekestelling dient duidelijk en concreet te gebeuren, en moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, teneinde BV mpools.be toe te laten om alle gepaste en noodzakelijke maatregelen te nemen.

 1. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN (OVERMACHT)

13.1.         Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, bovendien zonder dat hij/zij hiervoor enige (schade)vergoeding verschuldigd is, indien die partij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht, in het bijzonder doch niet beperkt tot:

 • natuurrampen, epidemieën en pandemiën, oorlog en ernstige politieke onrust;
 • overheidsmaatregelen of initiatieven van derden die een voorzetting verhinderen;
 • zware ziekte of overlijden van de zaakvoerder met wie het Contract is gesloten;
 • overmacht in hoofde van een derde waarop een Partij beroep doet;
 • weigering van de stedenbouwkundige vergunning zonder aanwijsbare fout van één van de partijen;
 • faillissement of onvermogen van één van de partijen of van een onderaannemer of andere derde;
 • een elektriciteitsstoring of storing van het internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, edm.;
 • gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen;
 • de onbeschikbaarheid van één of meer specifieke personeelsleden;
 • werkbezetting en staking bij een partij of een derde waarop beroep wordt gedaan;

13.2.         Indien een situatie van overmacht langer duurt dan 10% van de voorziene duurtijd van de Opdracht, heeft elke partij het recht om het Contract schriftelijk te beëindigen. Prestaties die reeds aan de Opdrachtgever werden geleverd, zullen in verhouding worden gefactureerd aan en verschuldigd zijn door de Opdrachtgever. Voor het overige zullen partijen elkaar niets meer verschuldigd zijn.

 1. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

14.1.         De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van BV mpools.be is op datum van ondertekening van deze Overeenkomst gedekt door een verzekering bij de maatschappij Allianz.

14.2.         In het geval uit het Contract of de Bijzondere contractvoorwaarden blijkt dat BV mpools.be bij de uitoefening van haar Opdracht optreedt als algemeen aannemer zal zij, voor de gevallen waarin zij aansprakelijk is ingevolge artikel 1792 Oud Burgerlijk Wetboek, indien nodig voor aanvullende verzekeringen zorgen.

14.3.         De Opdrachtgever staat in voor de verzekering van de werken tegen brandschade, waterschade, storm, hagel, vorst en sneeuw, glasbreuk, diefstal, burgerlijke aansprakelijkheid, hinder uit nabuurschap (artikel 544 Oud Burgerlijk Wetboek), commerciële schade, gevolgen van faillissement van bouwpartners en meer bepaald met betrekking tot hun tienjarige aansprakelijkheid. De Opdrachtgever sluit bovendien een verzekering af voor de werken die hijzelf uitvoert of voor de leveringen die hijzelf doet.

14.4.         BV mpools.be is niet aansprakelijk voor de interne gebreken van het concept en van de opvatting of vervaardiging van ingekochte materialen en/of leveringen, evenmin als voor de fouten en vergissingen van andere bouwpartners. Bij samenlopende fouten van meerdere uitvoerders die tot het ontstaan van éénzelfde schade geleid hebben, zal BV mpools.be slechts gehouden kunnen worden de Opdrachtgever te vergoeden en de schade te herstellen ten belope van het procentueel aandeel van zijn eigen fout in relatie tot het procentueel aandeel in de fout van de andere bouwpartners en met uitsluiting dus van hun procentueel aandeel.

14.5.         Schade voortvloeiend door graaf-, afbraak-, herstellings-, of renovatiewerken vallen nooit ten laste van BV mpools.be of haar Aangestelden. De herstelling van deze schade valt steeds integraal ten laste van de Opdrachtgever.

14.6.         BV mpools.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ondermeer de kost van het verlies van water voortgekomen door een lek in het zwembad.

14.7.         De totale aansprakelijkheid van BV mpools.be wegens een toerekenbare contractuele of extra-contractuele tekortkoming is in ieder geval beperkt tot vergoeding van de directe schade en dit tot een maximaal bedrag van de in uitvoering van het Contract reeds gefactureerde bedragen (excl. BTW). Tenzij anders bepaald in de Bijzondere contractvoorwaarden, zal de totale aansprakelijkheid van BV mpools.be voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, in geen geval meer bedragen dan €2.500,00.

14.8.         De voorlopige oplevering maakt een einde aan de contractuele verplichtingen van BV mpools.be voor alle prestaties voorafgaand aan deze oplevering. Zij geldt als aanvaarding van de prestaties van BV mpools.be en van de zichtbare toestand van de werf en van de uitgevoerde werken zoals gekend door de Opdrachtgever met uitzondering van de tekortkomingen of gebreken, waarvoor uitdrukkelijk voorbehoud werd genoteerd.

14.9.         Voor alle verborgen gebreken, andere dan de zware voorzien in artikel 1792 Oud Burgerlijk Wetboek, vervalt de aansprakelijkheid van BV mpools.be uiterlijk op het ogenblik van de definitieve oplevering, dit is één jaar na de voorlopige oplevering. Dergelijke gebreken moeten ten laatste tijdens deze periode gemeld worden.

14.10.       Indien BV mpools.be niet alle werken van het project uitvoert en slechts een deel van het project op zich neemt, zal de Opdrachtgever met zijn Aannemers overeenkomen dat zij en hun rechtverkrijgenden voor wat betreft een arbeidsongeval afstand doen van ieder recht of van iedere aanspraak tegenover de Opdrachtgever, BV mpools.be, de ingenieur en de veiligheidscoördinator, behalve indien één van hen de inbreuk of het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt. Deze clausule geldt als een beding ten behoeve van een derde; derhalve zal de Aannemer deze clausule inlassen in zijn overeenkomsten met zijn onderaannemers evenals in zijn wettelijk verzekeringscontract voor werkongevallen. Indien dit niet het geval zou zijn zal hij de voornoemden vrijwaren.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

15.1.         Alle rechten van intellectuele eigendom (auteursrecht, tekeningen, ) op de door BV mpools.be ontwikkelde concepten en uitgetekende plannen, evenzeer als alle voorbereidend materiaal daarvan zoals studies, voorontwerpen, detailtekeningen, berekeningen, illustraties, documentatie, rapporten, offertes, maquettes en prototypes komen uitsluitend toe aan BV mpools.be. BV mpools.be heeft als enige het reproductierecht in welke vorm ook.

15.2.         De facturatie aan en de betaling door de Opdrachtgever gelden enkel als een vergoeding voor de materiële prestaties en kosten, en kunnen onder geen enkel beding aanzien worden als een vergoeding voor de overdracht van enige intellectueel eigendomsrecht. De overdracht van dergelijke rechten kan enkel worden doorgevoerd middels het afsluiten van een bijkomende schriftelijke overeenkomst of een uitdrukkelijk bepaling daartoe in het Contract of de Bijzondere Voorwaarden, die specifiek en uitdrukkelijk voorziet in een overdracht.

D. OPLEVERING

 16. OPLEVERING EN AANVAARDING

16.1.         Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst worden Goederen steeds ter plaatse geleverd en worden ze op de plaats van de levering aanvaard. Ze worden vervoerd op kosten van de Opdrachtgever, en op haar risico en gevaar, zelfs wanneer eventueel overeengekomen zou zijn dat BV mpools.be voor het vervoer instaat.

16.2.         De Opdrachtgever is verplicht de goede staat van de Goederen en de toebehoren na te zien, vooraleer de Goederen in ontvangst te nemen. De Opdrachtgever zal zijn eventuele opmerkingen alsook eventuele zichtbare gebreken bovendien schriftelijk en aangetekend aan BV mpools.be meedelen, uiterlijk binnen de 5 dagen na levering,. De melding zal zo gedetailleerd en specifiek mogelijk gebeuren.

16.3.         De geleverde Goederen worden onherroepelijk, volledig en definitief als aanvaard beschouwd wanneer (a) de Opdrachtgever uitdrukkelijk de opgeleverde Goederen en/of Diensten of desgevallend de correcties overeenkomstig zonder opmerkingen aanvaardt; (b) hij beslist om de Goederen effectief in gebruik te nemen, of vervolgwerken aan te vatten; en (c) de eventuele testtermijn verstrijkt onder dat aan BV mpools.be een klacht is gerapporteerd.

16.4.         De aanvaarding mag niet worden onthouden omwille van eventuele ontbrekende functionele of technische eigenschappen, of omwille van gebreken of fouten die redelijkerwijze het operationele gebruik van de werken niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van BV mpools.be om deze kleine technische gebreken en fouten, als zij deze aanvaardt, te verhelpen.

16.5.         De aanvaarding mag evenmin worden onthouden voor aspecten die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals stijl, esthetische aspecten en aspecten betreffende de vormgeving. Evenmin mag de aanvaarding worden onthouden voor gebreken die hun oorsprong vinden in werken waarvan was overeengekomen dat de Klant hiervoor diende in te staan.

16.6.         Indien de Goederen of Diensten in fasen en/of onderdelen worden afgeleverd en getest, wordt iedere fase afzonderlijk opgeleverd, beoordeeld en aanvaard. In geval van een eventuele niet-aanvaarding van een bepaalde fase en/of onderdeel laat dit de eventuele aanvaarding(en) van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

16.7.         Een klacht kan de Opdrachtgever nooit ontlasten van de verplichting om het bedrag van de facturen te betalen volgens de bedongen voorwaarden. Een klacht, zelfs indien gegrond, machtigt de Opdrachtgever bovendien niet om de uitvoering van het Contract te weigeren voor Diensten die niet het voorwerp van de klacht uitmaken.

16.8.         Wanneer de Opdrachtgever de werken of bepaalde (tussentijdse) werken weigert, of wanneer de Opdrachtgever nalaat zijn verbintenis uit te voeren, kan BV mpools.be, mits aangetekend schrijven aan de Opdrachtgever, de ontbinding van rechtswege van het Contract inroepen ten nadele van de Opdrachtgever. Heeft reeds gedeeltelijke uitvoering plaatsgevonden wanneer de Opdrachtgever verdere uitvoering weigert of onmogelijk maakt, dan kan BV mpools.be, mits aangetekend schrijven aan de Opdrachtgever, opteren voor facturatie van het uitgevoerde gedeelte van de levering of het werk, en voor de ontbinding van rechtswege van het Contract ten laste van de Opdrachtgever voor het niet-uitgevoerde gedeelte.

16.9.         Zonder afbreuk te doen aan het recht van BV mpools.be om een hogere vergoeding te vorderen voor de schade die zij bewijst, zal bij ontbinding van het Contract, de Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd zijn waarvan het minimum, rekening houdend met de potentiële schade, forfaitair wordt vastgesteld op 25% van de prijs BTW exclusief zoals bepaald in de Offerte, of in voorkomend geval van de prijs BTW exclusief van het nog niet geleverde gedeelte. BV mpools.be zal desgevallend bovendien het recht hebben om de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als andere overeenkomsten voor dezelfde Opdrachtgever, geheel dan wel gedeeltelijk op te schorten. Ook daarvan zal de Opdrachtgever per aangetekend schrijven van op de hoogte worden gebracht.

16.10.       Aanvaarding van de Goederen en/of Diensten houdt een onherroepelijke, volledige en definitieve kwijting in voor BV mpools.be voor de nakoming van haar verplichtingen inzake de geleverde Goederen en/of Diensten, minstens inzake het geleverde onderdeel ervan. Deze kwijting brengt eveneens een verval mee van het recht in hoofde van de Opdrachtgever om omtrent de opgeleverde en aanvaarde werken of een fase of onderdeel ervan, BV mpools.be dienaangaande nog in rechte aan te spreken.

16.11.       Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van Goederen, documenten, gegevens of andere zaken die door BV mpools.be geleverd, vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op de Opdrachtgever op het moment waarop deze in zijn feitelijke beschikkingsmacht zijn gebracht. Voor zover deze voorwerpen in de feitelijke beschikkingsmacht van BV mpools.be of hulppersonen van BV mpools.be zijn, draagt BV mpools.be het risico van verlies, beschadiging of diefstal.

16.12.       Eventuele verborgen gebreken die pas later zouden blijken, worden aan BV mpools.be gemeld uiterlijk binnen de 5 dagen na ontdekking ervan, op dezelfde wijze als voorgeschreven voor zichtbare gebreken. In ieder geval kunnen geen klachten wegens gebreken meer aanvaard worden wanneer op de Goederen behandelingen of vervolgwerken werden uitgevoerd.

16.13.       Een klacht van welke aard dan ook, kan de Opdrachtgever niet ontslaan van zijn verplichting tot betaling van de facturen, evenmin als dat dit de Opdrachtgever kan machtigen om de uitvoeringen van andere Contracten, of goederen die niet het voorwerp van de klacht zijn te weigeren.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RETENTIERECHT

17.1.         Alle aan de Opdrachtgever geleverde Goederen blijven de eigendom van BV mpools.be totdat alle bedragen die de Opdrachtgever op grond van het Contract aan BV mpools.be verschuldigd is volledig zijn vereffend. Dit recht van BV mpools.be geldt eveneens indien de door BV mpools.be geleverde Goederen die reeds werden geïntegreerd of verwerkt met andere zaken, al dan niet toebehorend aan de Opdrachtgever.

17.2.         Gebruiks- en andere rechten, worden in voorkomend geval aan de Opdrachtgever verleend of overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat de Opdrachtgever alle nog aan BV mpools.be verschuldigde bedragen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van de Klant zijn overeengekomen, komt aan de Klant het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.

17.3.         Indien de Opdrachtgever als wederverkoper optreedt, zal hij alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van BV mpools.be slechts mogen (door)verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van zijn normale bedrijfsactiviteit, en met uitdrukkelijke instemming van BV mpools.be.

17.4.         In geval van onvolledige of laattijdige betaling, of bij weigering tot betaling door de Klant, heeft BV mpools.be het recht om haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de Klant zijn betalingsverplichtingen integraal is nagekomen. Dit schorsingsrecht geldt eveneens voor verplichtingen inzake Goederen die reeds werden betaald, op voorwaarde dat de Klant ten aanzien van BV mpools.be andere openstaande en reeds vervallen bedragen verschuldigd is.

17.5.         De mogelijkheid voor de Opdrachtgever om zijn betalingsverplichtingen op te schorten wordt expliciet uitgesloten, alsook de mogelijkheid van de Klant om tot compensatie over te gaan van wederzijds verschuldigde bedragen.

E. EINDE VAN HET CONTRACT

 1. EINDE EN BEËINDIGING VAN HET CONTRACT

18.1.         Onder voorbehoud van de eventuele bijstand tot aan of bij de definitieve oplevering (afhankelijk van de bevindingen en verslaggeving bij de voorlopige oplevering), en tenzij in het Contract of de Bijzondere contractvoorwaarden een andere termijn of einddatum is overeengekomen, eindigt het Contract tussen BV mpools.be en Opdrachtgever van rechtswege bij de oplevering.

18.2.         Elke partij kan het Contract onmiddellijk en zonder opzeggingstermijn beëindigen wanneer uitzonderlijke omstandigheden elke professionele samenwerking definitief onmogelijk maken of wanneer de andere partij ernstig tekortkomt aan haar verplichtingen.

18.3.         Wanneer het Contract door BV mpools.be met onmiddellijke ingang wordt beëindigd omwille van een ernstige tekortkoming of fout in hoofde van de Opdrachtgever (vb. niet-betaling, gebrekkige medewerking, edm.) is hij naast vergoeding van de geleverde prestaties en gemaakte kosten ook gerechtigd op schade vergoeding zoals bepaald in artikel 18.4.                 BV mpools.be zal desgevallend bovendien het recht hebben om de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als andere overeenkomsten voor dezelfde Opdrachtgever, geheel dan wel gedeeltelijk op te schorten. Ook daarvan zal de Opdrachtgever per aangetekend schrijven van op de hoogte worden gebracht

18.4.         De Opdrachtgever kan het Contract éénzijdig en zonder reden beëindigen mits BV mpools.be te vergoeden voor alle reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten en hem schadeloos te stellen voor wat zij bij de voortzetting had kunnen winnen, forfaitair begroot op 25% van het overeengekomen loon op het overblijvende deel van de Opdracht..

18.5.         BV mpools.be kan evenzeer éénzijdig en zonder reden een einde stellen aan het Contract, in welk geval zij enkel aanspraak kan maken op vergoeding voor de reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten, onder voorbehoud van een eventuele vergoeding voor de schade die de Opdrachtgever bewijst hierdoor te lijden. 

18.6.         De éénzijdige beëindiging van het Contract gebeurt bij aangetekend schrijven dat geacht wordt uitwerking te hebben de derde dag na de verzending volgens de poststempel.

 1. PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS

19.1.         De Aangestelde aanvaardt door ondertekening van het Contract dat BV mpools.be, met oog op de uitvoering van dit Contract, zijn of haar Persoonsgegevens mag verwerken conform de wetgeving op de bescher- ming van gegevens, meer in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Voor meer informatie over de manier waarop BV mpools.be. Persoonsgegevens gebruikt en verzamelt, wordt verwezen naar de Privacy-verklaring die is te- rug te vinden op de website www.mpools.be.

 1. BEVOEGDE RECHTBANK – TOEPASSELIJK RECHT

20.1.         Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen inzake de sluiting, interpretatie, uitvoering en beëindiging van deze Overeenkomst.

20.2.         De bevoegdheidsregeling uit artikel 20.1 geldt eveneens voor vorderingen in kort geding of met het oog op het bekomen van een voorlopige maatregel.

20.3.         Dit Contract wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht.

©BV MPOOLS.BE, 2023